KBA VvE-Vastgoedbeheer logo
KBA VvE-Beheer
Professioneel VvE-beheer is van groot belang voor de waarde van uw appartement én een goede verstand-houding met uw buren. In een goed georganiseerde VvE gaat dat hand in hand en varen mensen en apparte-menten daar wel bij. Er zijn evenwel verschillende smaken in professioneel VvE-beheer en het is voor u van belang om te weten, dat een juiste keuze u veel kan opleveren én minstens zoveel gedoe kan besparen.

Echt professioneel beheer van Verenigingen van Eigenaren concentreert zich niet op één onderdeel, maar richt zich in gelijke mate op alle noodzakelijke aspecten van beheer: administratief; financieel; technisch; secretarieel; verzekeringen en juridisch / bestuurlijk.
Een effectieve aanpak op al die onderdelen vergt veel kennis en kunde van de VvE-beheerder. Iets dat u doorgaans alleen tegenkomt bij zeer grote aanbieders. En dan nog blijkt vaak in de praktijk, dat men in slechts één van die aspecten echt is gespecialiseerd. Met als gevolg dat de andere – even noodzakelijke onderdelen – onderbelicht blijven, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Een ander gegeven is, dat grote professionele aanbieders vaak landelijk opereren volgens een door hen gehanteerde standaardaanpak. Ogenschijnlijk voldoet dat prima, maar vaak staat het een echt optimaal beheer in de weg. Want dan ontbreekt bijvoorbeeld:
een gedetailleerde kennis van het beheerde appartementsgebouw
kennis van de plaatselijke situatie
toegang tot lokale toeleveranciers, zoals aannemers, loodgieters, makelaars, etc.
maatwerk in de geboden oplossingen
servicegerichtheid met focus op snelheid en woongenot
Betrokken, professioneel én regionaal
In dat licht vormt KBA VvE-beheer in de regio een nieuwe en verfrissende keuze, omdat wij naast betrokken-heid met onze opdrachtgevers, de professionaliteit van een grote aanbieder combineren met ons specialisme over de volle breedte van het VvE-beheer. Bovendien beschikken wij over een gedegen kennis van de regionale situatie omdat wij sinds jaar en dag in Zeist gevestigd zijn en trots zijn op onze wortels in de regio.
Interessant voor particulier én woningcorporatie
De bijzondere kwaliteiten van KBA VvE-beheer maakt ons aanbod interessant voor een scala aan opdrachtgevers, variërend van VvE’s waarvan het beheer (deels) door eige­naren zelf wordt uitgevoerd of geheel is uitbesteed, tot en met woningcorporaties die VvE-beheer voor derden uitvoeren. Vooral die laatste categorie ervaart in de praktijk dat VvE-beheer niet zelden onrendabel blijkt. Dat het een andere manier van denken vraagt en niet eenvoudig in het werkproces valt in te passen. Ook in die situaties is KBA VvE-beheer uitstekend toegerust om het beheer professioneel te organiseren.
Dienstenoverzicht
Het dienstenaanbod van KBA VvE-Beheer omvat o.a.:

Administratief
Bijhouden ledenregister
Ledenadministratie
Automatisch innen bijdragen eigenaren
Signaleren en incasseren achterstallige bijdrage
Bij verkoop gegevens verstrekken aan notaris en eigendomsoverdracht verwerken
Versturen informatiepakket aan nieuwe eigenaren

Financieel
Doen van betalingen en verwerken van ontvangsten
Signaleren van overschrijdingen op de begroting
Beheren van de gelden van het reservefonds
Opstellen van de jaarrekening (balans en exploitatieoverzicht)
Opstellen van de begroting
Periodieke financiële rapportage aan het bestuur

Technisch
Afsluiten van onderhoudscontracten
Verzorgen herstel- en onderhoudswerk- zaamheden
Behandelen van reparatieverzoeken
Meerdere offertes opvragen, vergelijken en beoordelen
Controleren van opgedragen werkzaamheden
Jaarlijkse inspectie op zichtbare gebreken inclusief foto’s
Bij calamiteiten 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar
Begeleiden opstellen of actualiseren meer- jaren onderhoudsplanning inclusief advies voor de maandelijkse bijdrage
Werkomschrijvingen en zonodig bestekken laten maken
Advies en begeleiding bij keuze bedrijven en offertebeoordeling
Begeleiden van planmatig onderhoud
Bijhouden technisch dossier van relevante gegevens, lopende garanties en (revisie)tekeningen

Secretarieel
Online beschikbaar stellen van informatie van de VvE via de website van KBA
Versturen uitnodigingen algemene leden- vergadering met machtigingsformulieren
Overleg met het bestuur in voorbereiding op de algemene ledenvergadering
Toelichten jaarrekening en begroting
Indien nodig voorzitten van vergaderingen
Notuleren algemene ledenvergadering en zorgen voor presentielijst en quorum- bewaking
Versturen notulen en (laten) uitvoeren van besluiten
Archiveren van verenigingsstukken en verstrekken van inzage

Verzekeringen
Advies in de pakketkeuze en verzekeraar
Begeleiding vaststellen verzekerde herbouw- waarde
Afstemmen wijzigingen in de polis en veranderingen m.b.t. het verzekerde gebouw
Afwikkelen van schade met verzekeraar

Juridisch / bestuurlijk
Toezicht houden op naleving van splitsings akte, huishoudelijk reglement en wettelijke bepalingen
Opstellen Huishoudelijk reglement
Periodiek overleg met het bestuur over alle lopende zaken
Inschrijven handelsregister KvK en bij wijzigingen bestuursleden
Adviseren over en begeleiden van juridische procedures door of tegen de VvE
Adviseren over het actief maken van een slapende vereniging van eigenaren
Begeleiden en adviseren bij splitsing en het opzetten van een nieuwe VvE
Namens de VvE aanwezig zijn bij het opleveren van de gemeenschappelijke delen van nieuwbouw, afhandelen van oplever- punten en aanleggen van dossiers